Guru Purnima

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु र्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
www.alphairt.com

#GuruPurnima #TrueGuruSaintRampalJi #गुरुपूर्णिमा #TuesdayThoughts#TuesdayMotivation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *